facebook受限申诉认证号

facebook受限申诉认证号

facebook受限申诉认证号

facebook广告账户刚申请还没开始投放,广告就给受限了,需要提交身份信息审核,而受限申诉认证号是广告受限后,提交身份证审核通过的账号,通过后广告会出现绿标。

需要提供个人信息全部真实,包括姓名和地址。

一般是身份证验证,提交手持身份证和报纸和申诉说明。

You May Also Like

About the Author: admin